Tisztelt Hölgyem és Uram, kedves kertbarát!

A vál­lal­ko­zást az ezred­for­du­lón hoz­tam létre, többek – szü­leim, bará­taim – biz­ta­tá­sára, akik fel­fi­gyel­tek szép­ér­zé­kemre. Elő­ször ismerő­sök köré­ben bon­to­gat­tam szár­nya­i­mat kisebb ker­tek kivitelezésével, gondozásával.

A „cég” 2005-től, egyéni vállalkozás formájában működött, amely a 2011-es évtől Garden and House Kft. formájában  áll a megrendelők rendelkezésére.

Ezentúl is  fon­tos­nak tar­tom, hogy a sze­mé­lyes kon­tak­tust megtartsam az ügyfeleimmel, legyen szó akár “csak” egy kert fenn­tar­tá­sá­ról vagy egy komplett kert­ épí­téséről.

1992-ben végez­tem a mos­tani nevén ismert Magyar Gyula Ker­té­szeti Isko­lá­ban, ahol magas szintű szak­mai okta­tás során sajá­tí­tot­tam el a kert­épí­tés elméletét és gyakorlatát, a tudást, és növé­nyek iránti sze­re­tet. Későb­bi­ek­ben Keszt­he­lyen a Pan­non Egye­tem Ker­tész­mér­nöki karát végez­tem el, ahol az elmé­leti tudá­so­mat bőví­tet­tem, illetve egy a ker­té­szet­hez közel álló fan­tasz­ti­kus szak­má­val – a borászattal – ismer­ked­tem meg.

A vál­lal­ko­zás alapvetően Buda­pesten és annak von­zás­kör­ze­té­ben műkö­dik, ellenben a tavalyi évben fel­me­rült érdeklő­dés és igény hatá­sára a Nyugat-Dunántúli régiót is sze­ret­nénk „meg­hó­dí­tani” a Bp-Székesfehérvár-Balaton képzeletbeli tengely környékén.

Cégünkre jellemző alapvető tulajdonság a rugalmasság. Az évek során végzett kivi­te­le­zések során ügyfeleink részéről többnyire fel­me­rült a jogos kér­dés/kérés, miszerint min­den mun­ka­fo­lya­ma­tot lehető­leg egy kivi­te­lező­vel sze­ret­né­nek elvé­gez­tetni. Munkánk során rájöt­tünk arra, hogy nem elegendő két lábon állni. Emiatt a ker­tek ter­ve­zése, lét­re­ho­zása mel­lett az öntö­zés­tech­ni­kával, tér­kö­ve­zéssel, külön­féle kül- és bel­téri bur­ko­la­tokkal, kerti tavakkal, kerí­té­sekkel, kapu­nyi­tókkal, kert­lám­pákkal, süllyeszt­hető uszo­da­tech­ni­kai meden­cé­kkel kapcsolatos munkákat is magas szak­mai tudás­sal és igényességgel végezzük.

Füvesítés

Cégünk több éves tapasztalata alapján igazán nem lehet egyik kivitelezési módot sem egyik elé helyezni. Van kinek a füvesítendő terület (elhelyezkedés) alapján, van kinek pénztárcája, van kinek időhiány miatt, ajánljuk ezt vagy azt a kivitelezési módszert. Természetesen a gyepszőnyeggel időt spórolunk meg, rögtön zárt gyepet kapunk. Bővebben…

Díszburkolatok

Több éves gyakorlattal rendelkezünk, ez alatt az idő alatt több 1000m2 térkövet raktunk le. Természetesen mi is a saját hibáinkból tanulva fejlesztettük ki technológiánkat. Most már szinte 100% biztonsággal állíthatom, hogy az a térkő, amit mi kivitelezünk nem fog megsüllyedni, esztétikailag (választott térkőhöz mérten) önnek a legtöbbet fogja mutatni.
Bővebben…

Sziklakert

Több éves tapasztalat alapján mondhatom, hogy a SZIKLAKERT öltözeti legjobban kertünket. Ez igaz akkor is, ha csak egy kisebb területre kell tervezni, illetve ha egy meredekebb telken megoldani a domborzati áthidalásokat. A növény és szikla arányát a területhez mérten választjuk. Bővebben…